GDPR

Informace o zpracování osobních údajů.

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Cestovní kancelář tímto podává informace o zpracování osobních údajů a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na cestovní kancelář obrátili.

Co se rozumí osobními údaji?

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis).

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je cestovní kancelář.

Co je základem pro zákonné zpracování osobních údajů?

Pro zákonné zpracování osobních údajů Nařízení vymezuje podmínky:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjekt údajů dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů cestovní kanceláře?

Cestovní kancelář zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, platnost cestovního dokladu, bankovní spojení, kontakty na blízké osoby. V případě, že cestovní kancelář zprostředkovává udělení víz u příslušných zastupitelských úřadů, tak k uzavření a ke splnění takové smlouvy zpracovává cestovní kancelář osobní údaje subjektu údajů navíc v rozsahu: fotografie, rodné příjmení, jméno a příjmení rodičů, informace o Vašich cestách, o zaměstnání, podnikání, zdravotním stavu, příp. další požadované doklady atd. v rozsahu stanovených zastupitelskými úřady příslušných zemí.

Jaký je účel a doba zpracování?

Cestovní kancelář zpracovává a uchovává osobní údaje za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu / potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Pokud by subjekt údajů tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro subjekt údajů. Zákazník jako subjekt údajů je srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny apod.)

Dále pak osobní údaje budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a plnění právní povinnosti, např.: vedení vnitřní evidence zákazníků / zaměstnanců / klientů, přímý marketing, účetnictví cestovní kanceláře, vyřizování reklamací, uplatňování nároků.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností cestovní kanceláře, pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví.

Jak a kým jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky cestovní kanceláře, přičemž osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany osobních údajů, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se osobní údaje zpracovávají, uzamykání osobních údajů v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s osobními údaji nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb.

Osobní údaje budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli: právní poradci, účetní služby - zpracování účetnictví, daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovatelé, průvodci, delegáti apod., s nimiž má cestovní kancelář uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

Správce má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území.

Pro případ předání osobních údajů zpracovateli do třetích zemí - mimo EU - jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.

Pokud by pro zpracování osobních údajů byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a subjekt údajů jej může kdykoliv odvolat e-mailem ckpraded@ckpraded.cz nebo telefonicky +420 583 455 596 nebo +420 583 411 083.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

Subjekt údajů má právo:

a) požádat cestovní kancelář o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a získat osobní údaje, které poskytl,

b) aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné osobní údaje o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,

c) aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a cestovní kancelář má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

- subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,

- subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování osobních údajů; nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní kanceláří využívány,

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

d) aby cestovní kancelář omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

e) na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a jež poskytl cestovní kanceláři ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu cestovní kancelář bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,

f) na odvolání uděleného souhlasu,

g) podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

h) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláři převažují nad jeho oprávněnými důvody.