VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. Vznik smluvního vztahu

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "smluvní podmínky") jsou platné pro všechny zájezdy pořádané Cestovní kanceláří PRADĚD s.r.o. (IČ: 07494645) se sídlem Havlíčkova 546/30, 789 01 Zábřeh - (dále jen "CK"). Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu (dále jen "smlouvy"), a to k okamžiku: a) podpisu listinného vyhotovení smlouvy oběma smluvními stranami v případě uzavření za osobní přítomnosti zákazníka uzavírajícího smlouvu a příslušného zástupce CK nebo skrze emailové odeslání podepsané smlouvy, b) potvrzení uzavření smlouvy ze strany CK v případě, že je smlouva uzavírána dálkovým způsobem. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva. Zákazník podpisem smlouvy osvědčuje, že se seznámil s katalogem, případnými dodatečnými nabídkami, programem, smluvními podmínkami CK a uznává je a souhlasí s nimi. Katalogy zájezdů jsou vydávány s velkým předstihem, CK si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje na smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené na smlouvě. Tyto smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi CK a zákazníkem. Reklamační řád a důležité informace jsou dostupné na webových stránkách CK. Uzavřením smlouvy zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výše uvedenými dokumenty a zavazuje se je dodržovat. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. CK se zabývá prodejem zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby. Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

Zákazníkem se rozumí za c) osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s CK smlouvu, nebo d) osoba, které byla smlouva postoupena v souladu s §2532 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako "občanský zákoník").

Cestujícím se rozumí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, přičemž nejde o zákazníka dle předchozího odstavce.

II. Cena zájezdu

Ceny jsou cenami smluvními mezi CK na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých zájezdů.

Celková cena zájezdu zahrnuje (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak): a) dopravu, ubytování a případně sjednané stravování, b) program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, a c) další ve smlouvě o zájezdu uvedené poplatky, jsou-li jako součást zájezdu (např. to mohou být bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby průvodce), d) veškeré daně a poplatky, které přímo CK v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu vznikají a které jsou CK známé v čase přípravy nabídky zájezdu. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy o zájezdu, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout a které nebudou zahrnuty v celkové ceně zájezdu.

Celková cena zájezdu nezahrnuje například (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak): a) případné vízum a poplatek za povolení ke vstupu (ať již náklady či administrace získání), b) pobytovou taxu, c) bezpečnostní taxy pro vstup do destinace, d) servisní poplatky u plaveb, e) volitelné nepovinné příplatky a fakultativní služby (např. fakultativní výlety, individuální pronájem auta, spropitné, seating v letadle, catering v letadle apod.).

Konečnou cenou zájezdu se rozumí celková cena zájezdu a v celkové ceně zájezdu nezahrnuté položky dle předchozího odstavce.

III. Platební podmínky

CK má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. V případě nákupu zájezdu do 35 dní před zahájením zájezdu zákazník hradí při uzavření smlouvy stanovenou zálohu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 35 dní před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit celkovou cenu zájezdu. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, musí zákazník uhradit nejpozději 35 dní před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve smlouvě o zájezdu. Termínem zaplacení se rozumí termín, kdy je na účet CK připsána požadovaná částka anebo kdy je částka zaplacena v hotovosti na provozovně CK. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zájezdu zákazníkem má CK právo odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu VI., čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu uvedeném ve smlouvě, nemá zákazník právo účastnit se zájezdu a čerpat služby.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

IV.I K základním právům zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CK zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu, b) právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou CK známy, c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny, d) právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v článku VI., e) právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 f) právo na reklamaci v souladu s článkem 7, g) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech, h) právo obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, i) právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi poskytnut.

IV.II K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout CK součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady požadované CK pro zajištění zájezdu, b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá-li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb, c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem II. a III., d) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat, e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod.), f) dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkovacích) a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, eventuálně podnikání v zahraničí bez vědomí CK. CK nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník, g) zaplatit dle uzavřené smlouvy sjednanou cenu zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CK, h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě u zástupce CK a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb CK či ohrozit nebo poškodit jméno CK a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta), j) uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle smlouvy, k) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby. l) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb, m) řídit se pokyny zástupce CK či jiné osoby určené CK, dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů, n) seznámit cestující, v jejichž prospěch smlouvu s CK uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od CK obdrží nebo na které je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb o) zabezpečit, aby všichni cestující plnili základní povinnosti zákazníků. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být vyloučen ze zájezdu, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

V. Změny služeb, změny programu, odstoupení od smlouvy a rušení zájezdu

V.I Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny anebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. CK si, ve smyslu ust. § 2531 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění, vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn smlouvy, které budou zákazníkovi oznámeny v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny smlouvy nezakládají právo zákazníka na odstoupení od smlouvy. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané ve smlouvě), může zákazník návrh přijmout nebo může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů, která musí skončit před zahájením zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.

V.II CK může zájezd zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost zákazníkovi oznámila: a) 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní, b) 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2 až 6 dní, c) 48 hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny. CK může dále zájezd zrušit, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení zájezdu dle tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, CK vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

VI. Odstoupení od smlouvy, odstupné (stornopoplatky), postoupení smlouvy

VI.I Zákazník má právo před zahájením zájezdu právo na odstoupení od uzavřené smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez účtování jakéhokoliv odstupného pokud nepřijme návrh CK na změnu smlouvy nebo pokud CK poruší své povinnosti stanovené smlouvou nebo zákonem. Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepíše formou záznamu v provozovně CK nebo na tuto provozovnu jej zašle doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupení CK, a to zejména dnem sepsání záznamu, příp. dnem doručení písemného oznámení na provozovnu nebo na adresu sídla CK. Pro účely uplatnění pojistné události vyplývající z pojištění nákladů, souvisejících se zrušením cesty je nutno v případě, že se zákazník nedostaví na místo odjezdu/odletu, prokazatelně doručit odstoupení od smlouvy CK, a to nejpozději v den plánovaného odjezdu/odletu. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné. Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny zájezdu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či čerpáním služeb:

a) 60 a více dní přede dnem zahájení zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 1500 Kč na osobu a cenu služeb, jež jsou uvedeny v bodě VI.III.

b) 59 až 35 dní přede dnem zahájení zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z konečné ceny zájezdu ponížené o cenu služeb, jež jsou uvedeny v bodě VI.III.

c) 34 až 21 dní přede dnem zahájení zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z konečné ceny zájezdu ponížené o cenu služeb, jež jsou uvedeny v bodě VI.III.

d) 20 až 15 dní přede dnem zahájení zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z konečné ceny zájezdu ponížené o cenu služeb, jež jsou uvedeny v bodě VI.III.

e) 14 až 7 dní přede dnem zahájení zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z konečné ceny zájezdu ponížené o cenu služeb, jež jsou uvedeny v bodě VI.III.

f) 6 až 4 dny přede dnem zahájení zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% z konečné ceny zájezdu ponížené o cenu služeb, jež jsou uvedeny v bodě VI.III.

g) 3 a méně dní přede dnem zahájení zájezdu - 100% z konečné ceny zájezdu.

Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd). V případě odstoupení od smlouvy ze zájezdu (zrušení účasti) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit přeplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu či apartmánu nižším počtem osob. V opačném případě tato osoba nesplňuje podmínky a nemohou jí být poskytnuty služby. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší účast na zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. Odstoupí-li zákazník od smlouvy před jeho zahájením, může uplatnit u pojišťovny nárok na úhradu části odstupného, účtovaného CK zákazníkovi. Tento nárok může uplatnit u pojišťovny ve smyslu podmínek pojišťovny pro pojištění zrušení zájezdu. Zákazník, který uzavřel s CK smlouvu o zájezdu, je povinen uhradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv jednotlivé osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně, a to v části celkové ceny zájezdu připadající na dané osoby s tím, že právo požadovat stornopoplatky ve výši skutečných nákladů připadajících na storno dané osoby není dotčeno. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.

VI.II Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu: Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK a poplatek za změnu letenky nebo vstupenky).

VI.III Odstupné za fakultativní služby (cestovní pojištění, výlety, seating v letadle apod.). V případě odstoupení osoby, která má zakoupenou fakultativní službu, zákazník uhradí CK odstupné (stornopoplatek) ve výši plné ceny zakoupené služby. V případě storna pouze cestovního pojištění platí, že s ohledem na pojistné podmínky pojištění náleží pojistiteli jednorázové pojistné vždy celé bez ohledu na způsob či důvod ukončení pojištění.

VII. Povinné smluvní pojištění

CK je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku nesplnění smlouvy, přecházejí u smluvního pojištění CK na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Potvrzení o pojištění CK je dostupné na webových stránkách CK.

VIII. Cestovní pojištění

Zákazník má možnost si sjednat pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti. V ceně zájezdů je většinou zahrnuto nepovinné cestovní pojištění, které cestovní kancelář zprostředkovává. Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK, které mimo jiné zahrnuje i pojištění zrušení zájezdu z důvodů stanovených pojišťovnou. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Zákazník bere na vědomí, že cestovní pojištění se řídí pojistnými podmínkami cestovního pojištění a že cestovní pojištění se vztahuje pouze na služby poskytované CK, pokud není v pojistných podmínkách cestovního pojištění stanoveno jinak. Pojištění a připojištění je možné zakoupit pouze v den sepsání smlouvy o zájezdu. Pojištění je vždy vázáno na konkrétního zákazníka a je možné kdykoliv změnit jeho typ (zákazník bere na vědomí, že v takovém případě může být požadován doplatek). Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK je pouze zprostředkovatelem a nepřísluší jí posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu.

IX. Reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve smlouvě o zájezdu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky blíže upravující smluvní ujednání, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být ze strany CK sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést např. ústně nebo písemně, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace prokázat zakoupení služby, která je předmětem reklamace (stejnopisem smlouvy o zájezdu, dokladem o úhradě zájezdu či doplňkové služby, apod.). Uplatní-li zákazník na místě v průběhu čerpání služeb právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již poskytnuty byly, je průvodce na zájezdu nebo pracovník na provozovně CK povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci u CK. Nevyužije-li zákazník zcela nebo zčásti objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CK poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=-main.home.show.

X. Zpracování osobních údajů zákazníků

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. a) cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb.... b) pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny..../. c) zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). d) souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.

Podrobné "Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů" jsou uvedeny na webových stránkách https://www.ckpraded.cz/informace/dokumenty/.

XI. Závěrečná ustanovení

Smlouvy, na které se použijí tyto podmínky, se řídí českým právem. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto smluvních podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto smluvní podmínky použijí. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto smluvní podmínky, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

Veškeré údaje a pokyny obsažené v nabídce CK o službách, cenách a smluvních podmínkách odpovídají informacím známým v době vyhotovení nebo v době uzavření smlouvy. CK si vyhrazuje právo na opravu chyb publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce.

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 15.11.2023. Dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto smluvních podmínek pozbývají platnosti a účinnosti Všeobecné smluvní podmínky předchozí.

Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě.